Artikel 1 – ALGEMEEN
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vertaalbureau
Grenzeloos B.V. en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever, tenzij Grenzeloos met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Grenzeloos zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Grenzeloos vóór de
opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door
schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Grenzeloos of –
indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Grenzeloos van een door de
opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Grenzeloos mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Grenzeloos heeft
gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit
naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan
Grenzeloos zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Grenzeloos
binden Grenzeloos pas nadat Grenzeloos deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Grenzeloos in redelijkheid betwijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens
betalingsverplichtingen na te komen is Grenzeloos gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering
van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende
zekerheidstelling te verlangen.
2.6 Grenzeloos kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van
geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Grenzeloos gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan
te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het
reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, evenals een vergoeding op basis van een uurtarief voor
reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Grenzeloos stelt het reeds
vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het
geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Grenzeloos voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Grenzeloos de
opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de
opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING
4.1 Grenzeloos is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit
te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Grenzeloos zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk
behandelen. Grenzeloos zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Grenzeloos is echter niet
aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Grenzeloos
aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Grenzeloos het recht een opdracht
(mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Grenzeloos voor
de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Grenzeloos zal bedoelde
derde tot geheimhouding verplichten.
4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen
tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken
geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Grenzeloos is gehouden om, zodra het Grenzeloos duidelijk wordt dat tijdige
levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de
opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot
eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Grenzeloos is in dat geval niet gehouden tot enige
schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post,
telefax, telex, koerier, modem en/of het Internet e.d.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment
waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Grenzeloos is de opdrachtgever gehouden
al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Grenzeloos
mogelijk te maken.
5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de
krachtens de overeenkomst met Grenzeloos verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te
nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Grenzeloos geldend woord- of uurtarief, tenzij
anders overeengekomen. Grenzeloos kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan
de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan
een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die Grenzeloos voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Grenzeloos is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra
bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden
worden aangeleverd die Grenzeloos tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Grenzeloos bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet
limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door
Grenzeloos schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting
netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de
opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever
over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het
moment van volledige voldoening.
6.6 In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR
2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van
EUR 100,- per declaratie.

Artikel 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Grenzeloos kenbaar
te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Grenzeloos te melden.
Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit
wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in
behandeling genomen indien Grenzeloos zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt.
Wijziging door Grenzeloos van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van
opdrachtgever houdt niet in dat Grenzeloos erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Grenzeloos gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te
verbeteren of te vervangen; indien Grenzeloos redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of
vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het
geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het
geleverde vervolgens aan een derde heeft door geleverd.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING
8.1 Grenzeloos is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van
een aan Grenzeloos toerekenbare tekortkoming. Grenzeloos is nimmer aansprakelijk voor alle andere
vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is
in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Grenzeloos van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door
Grenzeloos geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft
geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 Grenzeloos is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers.
Grenzeloos is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik
van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de
verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Grenzeloos
geleverde bestanden of informatiedragers.
8.5 De aansprakelijkheid van Grenzeloos is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR
45.000,00 per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich Grenzeloos te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel
aansprakelijkheid van Grenzeloos bestaat.

Artikel 9 – ONTBINDING
9.1 Grenzeloos is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting
tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de
uitvoering daarvan op te schorten. Grenzeloos kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem
toekomende vorderen.
9.2 Indien Grenzeloos door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn
verplichtingen kan voldoen, heeft Grenzeloos zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht
de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet
uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen
van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden
waarop Grenzeloos geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Grenzeloos ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel
het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en
betaalde verschotten.

Artikel 10 – AUTEURSRECHTEN
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Grenzeloos het
auteursrecht op door Grenzeloos vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Grenzeloos tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk
op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de
uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT
11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Grenzeloos is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 12 – DEPONERING EN INSCHRIJVING
12.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
12.2 Grenzeloos is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 50311239.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Versie 18 februari 2013